Skip to main content
-

Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel “Implementatiewet registratie uiteindelijkbelanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten” ingediend bij de Tweede Kamer. Op grond van dit wetsvoorstel zal een UBO-register worden ingevoerd. Het UBO-register heeft als doel het centraal bijhouden van details over uiteindelijk belanghebbenden (hierna: UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen, ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Hierna zullen wij ingaan op de invoering van het UBO-register:

 1. wie is onderworpen aan UBO-registratie,
 2. wie wordt aangemerkt als UBO,
 3. welke UBO-informatie dient geregistreerd te worden en
 4. per wanneer treedt het UBO-register in werking?

Onderworpenheid aan UBO-registratie

De hierna volgende in Nederland opgerichte rechtspersonen en personenvennootschappen dienen UBO-informatie te registeren:

 • BV en NV (tenzij beursgenoteerd);
 • Coöperatie, Vereniging, Stichting en Onderlinge waarborgmaatschappij
 • Vof, CV, Maatschap en Rederij;
 • Europese -NV, -economisch samenwerkingsverband en -coöperatieve vennootschap

Niet-Nederlandse rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland zijn in Nederland niet UBO-registratie plichtig. Tevens vallen eenmanszaken, publiekrechtelijkerechtspersonen, VvE’s en kerkgenootschappen niet onder deze registratieplicht.

Definitie UBO

Als UBO zal worden aangemerkt een natuurlijk persoon met een belang (eigendom, stemrecht of feitelijke zeggenschap) van meer dan 25% in een rechtspersoon dan wel personenvennootschap.

Indien er geen persoon met een belang van meer dan 25% kan worden aangewezen dient er een pseudo-UBO te worden aangewezen. Als pseudo-UBO worden natuurlijke personen aangemerkt die behoren tot het hoger leidinggevend personeel (bijvoorbeeld statutair bestuur).

Te registreren UBO-informatie

De aan UBO-registratie onderworpen rechtspersonen en personenvennootschappen dienen (ten minste) de volgende gegevens over de (pseudo) UBO in het UBO-register te registreren bij de Kamer van Koophandel (belast met het bijhouden van het UBO-register):

1. Publiekelijk toegankelijk UBO informatie:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortemaand en -jaar;
 • Woonstaat;
 • Nationaliteit;
 • De aard en omvang van het door de UBO gehouden economisch belang.

De UBO kan een verzoek tot afscherming van de UBO-informatie indienen bij de Kamer van Koophandel. Voor inwilliging van dit verzoek dient te worden aangetoond dat er bijvoorbeeld sprake is van:

 • Blootstelling aan een onevenredig risico;
 • Een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie;
 • Minderjarigheid; of
 • Andersoortige handelingsonbekwaamheid.

2. Niet publiekelijk toegankelijke UBO-informatie:

Deze volgende informatie zal slechts voor bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingen eenheid toegankelijk zijn:

 • Geboortedag, -plaats en -land;
 • Adres;
 • BSN/buitenlands fiscaal nummer;
 • Afschrift identiteitsbewijs;
 • Afschrift van de documentatie waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft en waarmee de aard en omvang van het gehouden economisch belang wordt aangetoond.

4. Inwerkingtreding UBO-register

Het UBO-register dient uiterlijk op 10 januari 2020 te worden ingevoerd. Na inwerkingtreding krijgen de registratie plichtige die nu al zijn ingeschreven in het handelsregister 18 maanden de tijd voor registratie van de UBO-informatie. Registratie plichtige die nog niet zijn geregistreerd dienen gelijktijdig met de registratie de UBO- informatie te registreren. Het niet voldoen aan de UBO-registratieverplichting wordt aangemerkt als een economisch delict.

Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid.